Ovde možete naći detaljnije informacije o nagibu krova i o krovnim folijama:

  • Pokrivanje
  • Nagib krova
  • Pričvršćivanje
  • Vodootpornost folije
  • Tipove krovnih folije
  • Letve i kontraletve

  Pokrivanje

  Krov izrađen od Rundo i Zenit crepova, proizvedenih od Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. za proizvodnju betonskog crepa je potrebno polagati sa spajanjem falca: mera pomicanja u slučaju linije proizvoda Rundo je četvrt crepa, kojom će se stvoriti slika krova slična tradicionalnom lučnom pokrivanju. U slučaju linije proizvoda. Zenit preporučena mera pomicanja crepa iznosi pola crepa.

  Crepove RenovaSynus, Danubia Coppo potrebno je umreženo položiti na krov.

  Nagib krova

  U slučaju crepova Renova, Synus, Danubia Coppo talasastog profila najmanji nagibni ugao krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 22°. U slučaju manjeg nagibnog ugla od navedenih vodonepropusnost se može osigurati odgovarajućim izborom stepena i izradom detalja sekundarnog krova.

  U slučaju crepova Rundo i Zenit ravnog profila najmanji nagibni ugao krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 30°. U slučaju manjeg nagibnog ugla od navedenih vodonepropusnost se može osigurati
  odgovarajućim izborom stepena i izradom detalja sekundarnog krova.

  Sva ostala uputstva za ugrađivanje elemenata možete pročitati u Uputstvo za primenu, ili ih možete
  zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

  Pričvršćivanje

  Pričvršćivanje betonskog crepa:

  • Pokrivanje izvedeno betonskim crepovima ispod krovnog nagiba od 45º na uobičajenim mestima ne zahteva
   pričvršćivanje jer težina krova sama osigurava otpornost protiv vetra.
  • Između 45º i 60º nagiba krova potrebno je pričvrstiti svaki drugi crep.
  • Iznad 60º stepeni potrebno je pričvrstiti svaki crep posebno..

  Funkcionalni princip vodonepropusnog folije

  Princip vodonepropusnog pokrivanja je da se voda sa krova brzo ispušta zbog nagiba krova, dok pod normalnim uslovima nema značajnijih padavina. Vlaga iza poklopca prirodno nestaje (sa ventilacijom), njeno privremeno prisustvo ne nanosi štetu konstrukcijama. Pod uglom nagiba ispod vodonepropusnog kuta povećava se količina vlage iza kiše, tako da se povećavaju i zahtevi za izolaciju podloge.

  Sva ostala uputstva za ugrađivanje krovnih folije možete pročitati u Uputstvo za primenu Uputstvo za primenu, ili ih možete zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

  Ugradnja krvone folije

  Veoma je važno da sva ugrađena potkrovlja imaju odgovarajuću krovnu foliju. Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primenu u gradnji.

  Tipove krovnih folije

  Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primenu u gradnji.

  Krovna folija ojačana sa mrežom zbog svojih paronepropusnih svojstava – ne sme velikom površinom doticati građevinsku konstrukciju osetljivu na vlagu (npr. toplotnu izolaciju ili dasku). U svakom slučaju ispod armirane krovne folije potrebno je izraditi novi – ventilirani vazdušni sloj.

  Paropropusne folije mogu celom površinom doticati građevinske konstrukcije osetljive na vlagu, budući da zbog posebnog načina tkanja propuštaju paru celom površinom.
  Prednosti paropropusne (difuzne) folije:

 • Nije potreban sloj između folije i toplotne izolacije.
 • Prostor između rogova u potpunosti može biti ispunjen toplotnom izolacijom.
 • Foliju je moguće bez prekida navesti na sleme, greben, uvalu.
 • Jednostavnija je izrada krovnih proboja (dimnjak, krovni prozor, krovni proboj za ventilaciju) i na taj način je manja mogućnost greške.
 • Sva ostala uputstva za ugrađivanje krovnih folije možete pročitati u Uputstvo za primenu, ili ih možete zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

  Krovne letve i kontra letve

  Krovna letva

  Kvaliteta primenjenih krovnih letvi mora odgovarati po MSZ 17300/2 standardu prvorazrednom kvalitetu. Rezana građa da budu:

  • Dobar kvalitet,
  • ravni
  • i bez oštećenja.

  Protiv insekata i gljiva štetočina preporučuje se zaštita hemikalijama.

  Kontra letva

  Letve i kontra letve nije potrebno polagati samo na drvenu krovnu konstrukciju, nego je svrsishodno
  pričvrstiti ih i na čelične i armirano betonske grede.

  Kod krovne letve je najvažnije svojstvo pored kvaliteta njen poprečni presek, pošto će se letva u slučaju malog preseka saviti između rogova i tako će uzrokovati estetske i konstrukcijske probleme. Zbog toga ne ugrađujemo u konstrukciju krova letve s manjim vrednostima preseka od dole navedenih:

  Razmak između osa rogova(cm) Presek letvi(mm) Komercijalno dostupne veličine letve(mm)
  Između 80-100 cm 30/50 ili 38/48 30/50; 35/50
  Između 100-120 cm 40/60 po meri 40/60 po meri

  (Ne preporučuje se ostavljati veći razmak između osa rogova od 120 cm!)

  Kod ugradnje krovne folije u svakom slučaju je potrebno koristiti kontraletve, da se može oblikovati Ventilacioni
  vazdušni sloj s odgovarajućim presekom. Odgovarajuća količina vazduha zavisi od:

  • oblika crepa,
  • nagib krova
  • i dužine rogova,

  pošto oni utiču na razliku pritiska koji se stvara između tačke ulaza (streha) i izlaza (sleme).
  Svakako se preporučuje pridržavanje dimenzija vazdušnih slojeva navedenih u sledećoj tablici, u suprotnom će nastati problemi s kontrolom temperature i pare, što dugoročno može rezultirati oštećenjem konstrukcije.

  Renova, Synus, DanubiaCoppo


  Dužina rogova Preporuka pridržavanja dimenzija vazdušnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni ugao:
  16°-22° 22°-30° iznad 30°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

  Navedene vrednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  RundoZenit


  Dužina rogova (mm) Preporuka pridržavanja dimenzija vazdušnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni ugao::
  25°-30° 30°-35° 35°-45° Iznad 45°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

  U slučaju Rundo i Zenit crepove, preporučuje se da koristite veća kontra-debljinu od talasastog crepa (Danubia Coppo).
  Navedene vrednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  Razmak kontra letve

  Pri definisanju razmaka između letvi potrebnog za pokrivanja uzmimo u obzir, da kod izračunavanja navedenih dužina
  prekrivanja, dužini roga smo dodali povećanje dužine koje proizlazi iz debljine kontraletve. To u slučaju strmog krova i kontraletve od 50 mm debljine već može iznositi od 10 do 20 cm!

  U sledećoj tablici smo naveli rast dužine tri česte dimenzije zavisno od nagibnog ugla:

  Debljina kontraletve (mm) Rast dužine (cm), ako je nagibni ugao:
  15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
  50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
  60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
  100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

  Ugradnja dasaka umesto krovnih letvi

  U uputstvima smo na više mesta preporučili ugradnju dasaka umesto krovnih letvi. U tom slučaju je potrebno paziti na to da njihov spoj ne bude pretesan, da se može micati usled širenja zbog uticaja toplote.

  Širina dasaka neka ne budu veća od 14 cm, a debljina neka bude najmanje 2,4 cm. Ne preporučuje se ugradnja deformisanih, savijenih dasaka.