Informacije za klijentE

Informacije za partnere


Pravila o privatnosti

Za korisnike terran.rs i za kupce Terran Krovni Sistem doo.
Važi od: 01.03.2019.

1. Uvod

Svrha ovog vodiča za upravljanje podacima („Informativni”) je da vam pruži detaljne informacije o Terran Krovni Sistem doo. (sedište: Starine Novaka 73. 24000 Subotica; u daljem tekstu: „Terran Krovni Sistem doo.”https://terran.rs/ sa uslugama dostupnim na veb adresi (kontaktu) i praksama upravljanja podacima u vezi sa narudžbama postavljenim u Webshopu.

Mi u Terran Krovni Sistem doo. se zalažemo za zaštitu vaših ličnih podataka i pridajemo veliku važnost poštovanju vašeg prava na samoopredeljenje informacija. Terran Krovni Sistem doo. obavlja lične podatke poverljivo i preduzima sve neophodne bezbednosne, tehničke i organizacione mere da obezbedi bezbednost ličnih podataka. Terran Krovni Sistem doo. je Evropski parlament i Savet (EU) o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i o ukidanju 95/46 / EK Direktive 2016/679 (Opšti propis o zaštiti podataka ili GDPR) i vaše lične podatke u skladu sa važećim dodatnim zakonskim odredbama.

Preporučujemo da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumeli sve činjenice i informacije vezane za obradu ličnih podataka. Pružanje ličnih informacija je u suštini dobrovoljno, ali neki podaci mogu biti označeni kao obavezni ili obavezni (*) jer su ti podaci potrebni da bi vam pružili uslugu koju koristite. Ako odlučite da nam ne date ove informacije, možda nečemu moći da vam pružimo određene usluge.

Naravno, pregledavanje sajta nije pitanje davanja ličnih informacija.

2. Ko smo mi?

Ime menadžera podataka: Terran Krovni Sistem doo.
Sedište: Starine Novaka 73, 24000 Subotica
PIB: 107630070
e-mail: 
Broj telefona: 024/527-155
Nakon što je Terran Krovni Sistem pažljivo razmotrio, nije imenovan službenik za zaštitu podataka.

3. Koje usluge i osobe su obuhvaćene ovim Prospektom?

Opseg prospekta obuhvata obradu ličnih podataka korisnika koji posećuju sajt terran.rs i koriste tu uslugu, kao i kupce proizvoda Terran Krovni Sistem doo. (u daljem tekstu: „Vi”).

4. U koje svrhe i kako ćemo obraditi vaše lične podatke?

4.1 Kontakt

Svrha upravljanja podacima: Ako popunite kontaktni obrazac na našoj strani terran.rs u vezi sa vašim garancijama, izvršenjem, proizvodima, porudžbinom, krovnom opremom ili bilo kojim drugim zahtevom za informacijama ili bilo kojim drugim kontaktom, mi ćemo vaše lične podatke tretirati isključivo u svrhu odgovora na ove upite.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Vaš informirani pristanak.
Raspon ličnih podataka kojima upravljate: Vaše lične podatke.
Trajanje upravljanja podacima: 90 dana nakon odgovora.
Prenos podataka (primaoci): Vašim ličnim podacima na obrascu može se pristupiti i tehnički rad podataka od strane Y-collective Kft (Adresa: 7621 Pečuj, Kazinczi u 2.).

4.2 Ispunjenje naloga

Svrha upravljanja podacima: Webshop je dostupan samo našim ugovornim partnerima. Međutim, vaše narudžbe proizvoda Terran podležu našim Opštim uslovima uvek se obavlja preko našeg webshop-a, uz pomoć našeg ( “ Partnera” ).
Vaši lični podaci koje vam je dao partner u vezi sa vašom narudžbom biće obrađeni isključivo u svrhu ispunjavanja vaše narudžbe i praćenja vaše narudžbe. Mi ćemo poslati e-mail potvrdu vaše narudžbe na e-mail adresu koju ste dali, a vi ćete biti obavije šteni o statusu narudžbe na datom telefonskom broju.
Pravna osnova za upravljanje podacima: To je legitiman interes Terran Krovnog Sistema i Partnera.
Pravi interesi Terran Krovni Sistem i Partnera: Izvršavanje ugovora po ugovoru.
Raspon ličnih podataka kojima upravljate: Lične informacije koje je Partner dostavio na webshopu: adresa za dostavu, ime prodavca, ime kontakta, broj telefona, broj faksa, adresa e-pošte potrebna za praćenje naloga i identifikacioni broj narudžbe koji smo kreirali.
Trajanje upravljanja podacima: 5 godina nakon naručivanja. Ako vam je potreban Terran garancijski list, 5 godina nakon isteka garancije.
Prenos podataka (primaoci): Vašim ličnim informacijama koje ste dobili u webshopu upravljaju i sledeće kompanije kao procesori podataka:

 • obavljanje tehničke operacije veb stranice Y-collective Kft (adresa: 7621 Pečuj, Kazinczy u 2.)
 • i našeg kooperanta (a Terran Krovni Sistem doo. obično koristite prevoznike navedene na sledećem linku da biste poslali vašu porudžbinu)

Upravljanje zajedničkim podacima: Što se tiče upravljanja podacima u okviru ove tačke, Partner i Terran Krovni Sistem se smatraju zajedničkim kontrolorima jer zajednički definišu svrhu upravljanja podacima (prodaja proizvoda koji naručujete i ispunjenje povezanih usluga). Pojedinosti o upravljanju podacima u ovom odeljku prvenstveno su vam dane od strane Partnera, ali naravno možete kontaktirati Terran Krovni Sistem. U svrhu zajedničkog upravljanja podacima, kontrolori podataka su odgovorni za zakonitost upravljanja podacima. Ako vam je potrebno više informacija o zajedničkom sporazumu o upravljanju podacima, molimo Vas da nas kontaktirate na bilo koji kontakt naveden u odeljku 2 ovog Prospekta.

U svim slučajevima imate pravo da se protivite upravljanju podacima na osnovu legitimnog interesa. Za više informacija, molimo pogledajte odeljak 7.6.

4.3 Izdavanje garancijskog pisma i rukovanje pritužbama u vezi sa garancijom

Svrha upravljanja podacima: Ako kupite Terran proizvod kao što je opisano u Uslovima, imate pravo na 50-godišnju garanciju koju daje Terran Krovni Sistem doo. Mi koristimo vaše lične podatke u svrhu izdavanja garancijskog lista ili kasnije za bilo kakve popravke u garanciji.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Neophodno je ispuniti ugovor između Vas i Terran Krovni Sistem doo.
Opseg ličnih podataka kojima upravljate: lične informacije koje pružate (npr. Informacije o plaćanju, kontakt informacije).
Trajanje upravljanja podacima: 5 godina nakon datuma isteka garancije navedene u garancijskoj izjavi.

4.4 Newsletter (direktni marketing)

Terran Krovni Sistem doo. šalje direktne marketingske poruke u biltenu onima koji su se izričito složili s tim. Postoji više načina na koje možete dati izjavu, kao što je potpisivanje, potpisivanje ili registracija na nekim od naših veb stranica.

U svakom trenutku možete opozvati vašu saglasnost za slanje biltena. To možete učiniti klikom na link na dnu svakog biltena.

Svrha upravljanja podacima: slanje e-mail biltena sa ekonomskim oglasima zainteresovanim stranama, informacije o aktuelnim informacijama i ponudama.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Vaš informirani pristanak.
Opseg ličnih podataka kojima rukujete: lične podatke, datum i vreme pretplate, vašu IP adresu, informacije o interakciji korisnika (npr. Otvaranje e-maila).
Trajanje upravljanja podacima: Bilteni će vam biti poslani dok se ne odjavite sa naše mailing liste.
Strani prenos podataka (primaoci): Za slanje nevslettera e-poštom Terran Krovni Sistem doo. koristi The Rocket Science Group, LLC (adrea: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) uslugu MailChimp koju hostuje.
The Rocket Science Group može proslediti vaše lične podatke SAD i EU za potrebe ovog Sporazuma. Da bismo osigurali da su vaši lični podaci pravilno zaštićeni, naš partner je Privacy Shield. Više informacija je dostupno na sledećem linku:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

5. Da li vršimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje?

Što se tiče vaših ličnih podataka, Terran Krovni Sistem doo. vrši profiliranje kroz alate predstavljene u Cookie informacijama. Da biste saznali više o svrsi i metodama profilisanja, pročitajte naše informacije o kolačićima.

6. Koje kolačiće koristimo (cookies)?

terran.rs koristi kolačiće (cookies). Možete pročitati više o tipu kolačića koje koristimo, funkcijama koje koristimo, podacima koje prikupljamo i životu kolačića u našem vodiču za kolačiće.

7. Koja prava imate?

GDPR 15-20. Na osnovu vaših članaka imate pravo na lične podatke kojima upravlja Terran Krovni Sistem doo.

a) pristup ličnim podacima;
b) tražiti ispravku ličnih podataka;
c) zahtevati brisanje ličnih podataka;
d) tražiti ograničenja u rukovanju ličnim podacima;
e) da se protivi obradi vaših ličnih podataka ako se podaci obrađuju za legitiman interes Terran Krovni Sistem doo. ili treće strane, ili za direktni marketing (vidi tačku 4.4 gore);
f) primaju lične podatke i prosleđuju ih drugom kontroloru podataka ako postoje njegovi zakonski preduslovi (pravo na čuvanje podataka, vidi odeljak 7.7);
g) Ako se vaši lični podaci obrađuju na osnovu vašeg pristanka, možete opozvati vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

7.1 Kako možete ostvariti svoja prava?

Vaš zahtev za ostvarivanje gore navedenih prava možete podneti na kontaktne podatke navedene u odeljku 2, a možete i da kontaktirate partnera koji je u kontaktu sa vama u slučaju zajedničkog upravljanja podacima (detalji o kupovini sadržani su u izjavi Partnera). Terran Krovni Sistem ili Partner će pružiti informacije o preduzetim merama nakon zahteva bez nepotrebnog odlaganja, ali uglavnom u roku od 1 meseca od prijema zahteva. Ako Terran Krovni Sistem doo. ili Partner ne preduzme ništa, on će bez odlaganja dostaviti informacije o razlozima za ne poduzimanje, ali ne kasnije od 1 meseca nakon prijema zahteva.
Ako se ne slažete sa Terran Krovni Sistem doo. ili odgovorom Partnera, imate pravne opcije u odeljku 8.

7.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete povratnu informaciju od Terran Krovni Sistem doo. o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i, ako se takvi podaci obrađuju, imate pravo na pristup vašim ličnim podacima i informacijama o okolnostima njihovog rukovanja.

7.3 Korekcija

Imate pravo da ispravite netačne lične podatke bez nepotrebnog odlaganja na zahtev i da zatražite dopunu nepotpunih ličnih podataka.

7.4 Pravo na brisanje („pravo da se zaboravi”)

Imate pravo da izbrišete lične podatke na zahtev Terran Krovni Sistem doo. bez nepotrebnog odlaganja ako se primeni jedan od sledećih razloga:
a) lične informacije više nisu potrebne u svrhu za koju su prikupljene ili na drugi način obrađene;
b) ako je osnovna saglasnost povučena i ne postoji druga pravna osnova za upravljanje podacima;
c) Vi se protivite upravljanju podacima u slučaju upravljanja podacima na osnovu legitimnog interesa i nema pravnog razloga za upravljanje podacima ili tretiramo vaše podatke u svrhe direktnog marketinga i vi se protivite obradi vaših ličnih podataka;
d) ako je Terran Krovni Sistem doo. nezakonito obradio lične podatke.
e) ako se lični podaci moraju izbrisati zakonom.
Terran Krovni Sistem doo. ne briše lične podatke, ako to dozvoljava važeći zakon, na primer, ako je upravljanje podacima neophodno za podnošenje, validaciju ili zaštitu pravnih potraživanja.

7.5 Pravo da ograniči upravljanje podacima

U određenim slučajevima, obavezni smo da ograničimo korišćenje ličnih podataka na vaš zahtev. U ovom slučaju, podaci se mogu koristiti samo u ograničene svrhe kako je definisano zakonom.

7.6 Pravo na protest

Vi imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na vaše lične podatke u odnosu na legitiman interes Terran Krovni Sistem doo. iz razloga koji su vezani za vašu situaciju. U ovom slučaju, Terran Krovni Ssitem doo. ne može dalje obrađivati lične podatke osim ako ne dokaže da je upravljanje podacima opravdano iznimnim legitimnim razlozima koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili koji su napravljeni da donesu, potvrde ili odbrane pravne zaheve.

7.7 Pravo na skladištenje podataka

Ako ne kršite prava i slobode drugih, imate pravo da primate vaše lične podatke u strukturiranom, široko korišćenom, mašinski čitljivom formatu, i da ih obezbeđuje direktno Terran Krovni Sistem doo. ako
a) upravljanje podacima je potrebno za vašu saglasnost ili za izvršenje ugovora u kojem vas jedna strana traži ili pre zaključenja ugovora na vaš zahjev; i
b) upravljanje podacima se vrši na automatizovan način, tj. obrada ličnih podataka se vrši u IT sistemu, a ne na papirnoj osnovi.

8. Koje su vaše pravne mogućnosti?

Ako se ne slažete sa odgovorom Terran Krovnog Sistema ili Partera, onda možete se žaliti Nacionalnom organu za zaštitu podataka i slobodi informisanja (adrea: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ), ili bilo koji drugi nadzorni organ ili sud (GDPR).

9. Koji su neki od ključnih pojmova koji se koriste u Prospektu?

9.1 Ključni koncepti

„upravljanje podacima”: bilo koji skup operacija ili operacija koje se obavljaju na automatizovan ili neautomatizovan način u vezi sa ličnim podacima ili datotekama, kao što su prikupljanje, evidentiranje, sistematizacija, segregacija, skladištenje, transformacija ili izmena, upit, pristup, upotreba, komunikacija, prosleđivanje, distribucija ili druga sredstva putem usklađivanja, međusobnog povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja;

„obrada podataka”: fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugi organ koje upravlja ličnim podacima u ime kontrolora (u ovom slučaju Terran Krovi Sistem doo.);
‘Kontrolor podataka’ označava fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili bilo koji drugi organ koji određuje svrhe i sredstva za obradu ličnih podataka nezavisno ili zajedno sa drugima (u ovom slučaju Terran Krovni Sistem doo.);

„incident zaštita podataka”: oštećenje sigurnosti koje rezultira slučajnim ili nezakonitim uništenjem, gubitkom, izmenom, neovlaštenim otkrivanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju (npr. neovlašteni pristup računu na vebshopu);

„ličnih podataka”: sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili identifikovano (pod uticajem);
„pod uticajem”: identificirana ili identifikovana fizička osoba. Identifikovano ili identifikovano od strane fizičkog lica koje, direktno ili indirektno, naročito identifikator, kao što su ime, broj, podaci o pozicioniranju, onlajn identifikator, ili jedan ili više fizičkih, fizioloških, genetskih, intelektualnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih identiteta fizičkog lica faktor.

9.2 Principi zaštite podataka za upravljanje podacima Terran Krovni SIstem doo.

Terran Krovni Sistem doo., Kao kontrolor podataka, odgovoran je za poštovanje sledećih pravila:

 • rukovanje ličnim podacima na zakonit i pošten način i na transparentan način za subjekte podataka (“zakonitost, pravičnost i transparentnost”);
 • prikuplja lične podatke samo za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i ne upravlja njima na način koji nije kompatibilan s tim ciljevima (“ograničenje svrhe”);
 • rukovanje ličnim podacima je relevantno i relevantno za svrhe upravljanja podacima i ograničeno je na ono što je potrebno (“ušteda podataka”);
 • lični podaci su tačni i, ako je potrebno, ažurni i Terran Krovni Sistem doo. preduzima sve razumne mere da odmah obriše ili ispravi lične podatke koji su netačni u svrhu upravljanja podacima (“tačnost”);
 • skladišti lične podatke u obliku koji omogućava identifikaciju subjekata podataka samo za vreme potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju lični podaci (“ograničeno skladištenje”);
 • upravlja ličnim podacima na način koji obezbeđuje adekvatnu sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog ili nezakonitog rukovanja, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacione mere (“integritet i poverljivost”).

10. Moguće izmene u Prospektu

Terran Krovni Sistem doo. može da promeni ovaj Prospekt i njegove anekse. U ovom slučaju, Terran Krovni Sistem doo. će objaviti ažuriranu verziju, pa povremeno posetite našu veb stranicu. Pored toga, Terran Krovni Sistem doo. uvek obezbeđuje odgovarajuće informacije o materijalnim promenama.


Vodič za upravljanje podacima

Ugovorni partneri Terran Krovni Sistem doo. i njihove kontakt osobe, viši zvaničnici
Primjenjivo: 01.03.2019.

1. Uvod

Ovaj vodič za upravljanje podacima („Prospekat”) ima za cilj da pruži detaljne informacije našim ugovornim partnerima i kontakt osobama, višim rukovodiocima i drugim predstavnicima privatnih lica naših partnera. Terran Krovni Sistem doo. (sedište: Starine Novaka 73., 24000 Subotica; u daljem tekstu: „Terran Krovni Sistem doo.”https://terran.rs/ prakse koje se odnose na usluge dostupne na veb stranici ili srodnim stranicama.

Ako posetite Veb lokaciju i koristite uslugu (npr. Praćenje naloga ili kontakt) kao privatnu osobu, možete biti pokriveni i od Terran Krovni Sistem doo.

Mi u Terran Krovni Sistemu doo.-u se zalažemo za zaštitu vaših ličnih podataka i pridajemo veliku važnost poštovanju vašeg prava na samoopredeljenje informacija. Terran Krovni Sistem doo. Obavlja lične podatke poverljivo i preduzima sve neophodne bezbednosne, tehničke i organizacione mere da obezbedi bezbednost ličnih podataka. Terran Krovni Sistem doo. je EU o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i o ukidanju Direktive 95/46 / EC (Opšti propis o zaštiti podataka) ili GDPR i vaše lične podatke u skladu sa važećim dodatnim zakonskim odredbama (2016/679).

Preporučujemo da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumeli sve činjenice i informacije vezane za obradu ličnih podataka. Pružanje ličnih informacija je u suštini dobrovoljno, ali neki podaci mogu biti označeni kao obavezni ili obavezni (*) jer su ti podaci potrebni da bi vam pružili uslugu koju koristite. Ako odlučite da nam ne date ove informacije, možda nećemo moći da vam pružimo određene usluge.

2. Ko smo mi?

Ime menadžera podataka: Terran Krovni Sistem doo.
Sedište: Starine Novaka 73, 24000 Subotica
PIB: 107630070
e-mail: 
Broj telefona: 024/527-155
Nakon što je Terran Krovni Sistem pažljivo razmotrio, nije imenovan službenik za zaštitu podataka.

3. Koje usluge i osobe su obuhvaćene ovim Prospektom?

Obim prospekta pokriva terranteto.hu veb sajt i uslugu kao što je webshop, registracija događaja, sakupljanje bodova, ugovorni partneri („Partner“) i kontakt osobe, viši rukovodioci ili drugi zaposleni naših partnera (u daljem tekstu „partneri“). : “Vi”).

4. U koje svrhe i kako ćemo obraditi vaše lične podatke?

4.1 Webshop registracija i prikupljanje bodova

Svrha upravljanja podacima: Nakon potpisivanja ugovora, poslaćemo korisničko ime ugovorenim partnerima, nakon čega će moći da unose i postavljaju naloge na našoj webshop-u nakon unošenja lozinke u skladu sa našim Opštim uslovima poslovanja. U vezi sa ulaskom u webshop ili stavljanjem naloga, možete navesti kod partnera za prikupljanje bodova. Zatim možete pogledati bodove i naloge koji se nalaze na bodovi.terranteto.hu.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Ugovor između Terran Krovnog Sistema i partnera.
Raspon ličnih podataka kojima upravljate: podatke koje ste naveli prilikom registracije, vaše korisničko ime i lozinku, ili kod prikupljanja tačaka, ako je obezbeđen.
Trajanje upravljanja podacima: 5 godina nakon raskida ugovora između partnera i Terran Krovnog Sistema.
Prenos podataka (primaoci): Lične podatke koje pružate na bodovi.terranteto.hu takođe vode sledeće kompanije kao procesore podataka Upsolution Kft. (adresa: 7633 Pečuj, Korosi Csoma Sandor utca 1. C. ep).

4.2 Prijavjanje se za dešavanje u Terran Krovni Sistem doo.

Svrha upravljanja podacima: Ako želite da učestvujete u događajima koje organizuje Terran Krovni Sistem doo., možete to učiniti na terran.rs. Organizacija događaja ili obuke (rezervacija sobe, osiguranje obroka itd.) Zahteva da Terran Krovni Sistem doo. osim toga, Terran Krovni Sistem doo. vam može poslati samo korisne informacije o događaju na navedenu e-mail adresu.
Ako se na to izričito saglasite, možete povremeno dobiti informacije o sličnim događajima nakon događaja.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Vaš doprinos.
Raspon ličnih podataka kojima upravljate: Vaši lični podaci (npr. Kontakt podaci, moguće preferencije, npr. Nepodnošljivost hrane).
Trajanje upravljanja podacima: 90 dana nakon događaja.
Prenos podataka: Vaši lični podaci će biti prosleđeni samo našim podugovaračima koji su uključeni u organizaciju događaja u meri u kojoj je to potrebno, kao što je smeštaj, ugostiteljska kompanija koja organizuje događaj, podizvođač odgovoran za organizaciju dodatnih programa. Za detaljne informacije o pružaocima usluga koje koristimo, molimo da nas kontaktirate na kontakt podatke navedene u Odeljku 2 ili kontaktirajte naše osoblje odgovorno za svaki događaj.

4.3 Upravljanje kontakt podacima

Svrha upravljanja podacima: Mi koristimo samo lične informacije koje su neophodne da bi Partner ostvario prava i obaveze koje proizilaze iz ugovora koji smo sklopili sa kontaktima naših partnera i višim rukovodiocima, i da ostanemo u kontaktu sa Vama i Vašim poslodavcem kako bismo promovisali naše poslovne odnose i monitoring. Obično vas tretiramo sa vašim imenom, položajem i kontaktnim informacijama, kao što su adrese e-pošte, telefonski brojevi, i nećemo snimati ili na drugi način čuvati podatke koji se mogu smatrati “posebnim podacima”. Koristićemo samo informacije koje se odnose na vas i za svrhu koja je uobičajena za vaš ugovorni odnos s vama, kao što su redovni kontakt sa našim programima i događajima, vesti, uključujući informacije i pozivnice za određene događaje.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Legitiman interes Terran Krovnog Sistema.
Legitiman interes Terran Krovnog Sistema: upravljanje podacima se zasniva na legitimnom interesu Terran Krovni Sistem doo. da omogući kontinuirani kontakt između Vas i Terran Krovni Sistema u cilju promovisanja i nadgledanja ugovornog odnosa između Partnera (Vaš poslodavac) i Terran Krovni Sistem doo.
U svim slučajevima imate pravo da se protivite upravljanju podacima na osnovu legitimnog interesa. Za više informacija, molimo pogledajte odeljak 7.6.
Obim i izvor upravljanih ličnih informacija: Lične informacije koje daje Partner, kao što su ime, kontakt informacije, položaj.
Trajanje upravljanja podacima: 5 godina posle raskida ugovora između Partnera i Terran Krovnog Sistema. Za dokumente relevantne za računovodstvo, najmanje 8 godina prema Zakonu C iz 2000. o računovodstvu (mađarska).

4.4 Nevsletter (direktni marketing)

Terran Krovni Sistem doo. šalje direktne marketinške poruke u biltenu onima koji su se izrazito složili s tim. Postoji više načina na koje možete dati izjavu, kao što je potpisivanje, potpisivanje ili registracija na nekim od naših veb stranica.

U svakom trenutku možete opozvati vašu saglasnost za slanje biltena. To možete učiniti klikom na link na dnu svakog biltena.

Svrha upravljanja podacima: slanje e-mail biltena sa ekonomskim oglasima zainteresovanim stranama, informacije o aktuelnim informacijama i ponudama.
Pravna osnova za upravljanje podacima: Vaš informativni pristanak.
Opseg ličnih podataka kojima rukujete: lične podatke, datum i vreme pretplate, vašu IP adresu, informacije o interakciji korisnika (npr. Otvaranje e-maila).
Trajanje upravljanja podacima: Bilteni će vam biti poslani dok se ne odjavite sa naše mailing liste.
Strani prenos podataka (primaoci): Za slanje nevslettera e-poštom Terran Krovni Sistem doo. koristi The Rocket Science Group, LLC (adrea: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) uslugu MailChimp koju hostuje.
The Rocket Science Group može proslediti vaše lične podatke SAD i EU za potrebe ovog Sporazuma. Da bismo osigurali da su vaši lični podaci pravilno zaštićeni, naš partner je Privacy Shield. Više informacija je dostupno na sledećem linku:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

5. Da li vršimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje?

Što se tiče vaših ličnih podataka, Terran Krovni Sistem doo. vrši profiliranje kroz alate predstavljene u Cookie informacijama. Da biste saznali više o svrsi i metodama profilisanja, pročitajte naše informacije o kolačićima.

6. Koje kolačiće koristimo (cookies)?

Stranica terran.rs i povezane podstranice koriste kolačiće. Za više informacija o tipu kolačića koje koristimo, karakteristikama koje prikupljamo, podacima koje prikupljamo i životu kolačića, molimo pogledajte naše informacije o kolačićima dostupne na [*] linku.

7. Koja prava imate?

GDPR 15-20. Na osnovu vaših članaka imate pravo na lične podatke kojima upravlja Terran Krovni Sistem doo.

a) pristup ličnim podacima;
b) tražiti ispravku ličnih podataka;
c) zahtevati brisanje ličnih podataka;
d) tražiti ograničenja u rukovanju ličnim podacima;
e) da se protivi obradi vaših ličnih podataka ako se podaci obrađuju za legitiman interes Terran Krovni Sistem doo. ili treće strane, ili za direktni marketing (vidi tačku 4.4 gore);
f) primaju lične podatke i prosleđuju ih drugom kontroloru podataka ako postoje njegovi zakonski preduslovi (pravo na čuvanje podataka, vidi odeljak 7.7);
g) Ako se vaši lični podaci obrađuju na osnovu vašeg pristanka, možete opozvati vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

7.1 Kako možete ostvariti svoja prava?

Vaš zahtev za ostvarivanje gore navedenih prava možete podneti na kontaktne podatke navedene u odeljku 2 gore. Terran Krovni Sistem doo. obaveštava bez nepotrebnog odlaganja, ali obično u roku od jednog meseca od prijema zahteva, o preduzetim radnjama na zahtev. Ako Terran Krovni sistem doo. ne preduzme radnju, bez odlaganja će dostaviti informacije o razlozima za ne poduzimanje, ali ne kasnije od 1 meseca nakon prijema prijave.
Ako se ne slažete sa Terran Krovni Sistem doo. ili odgovorom Partnera, imate pravne opcije u odeljku 8.

7.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete povratnu informaciju od Terran Krovni Sistem doo. o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i, ako se takvi podaci obrađuju, imate pravo na pristup vašim ličnim podacima i informacijama o okolnostima njihovog rukovanja.

7.3 Korekcija

Imate pravo da ispravite netačne lične podatke bez nepotrebnog odlaganja na zahtev i da zatražite dopunu nepotpunih ličnih podataka.

7.4 Pravo na brisanje („pravo da se zaboravi”)

Imate pravo da izbrišete lične podatke na zahtev Terran Krovni Sistem doo. bez nepotrebnog odlaganja ako se primeni jedan od sledećih razloga:
a) lične informacije više nisu potrebne u svrhu za koju su prikupljene ili na drugi način obrađene;
b) ako je osnovna saglasnost povučena i ne postoji druga pravna osnova za upravljanje podacima;
c) Vi se protivite upravljanju podacima u slučaju upravljanja podacima na osnovu legitimnog interesa i nema pravnog razloga za upravljanje podacima ili tretiramo vaše podatke u svrhe direktnog marketinga i vi se protivite obradi vaših ličnih podataka;
d) ako je Terran Krovni Sistem doo. nezakonito obradio lične podatke.
e) ako se lični podaci moraju izbrisati zakonom.
Terran Krovni Sistem doo. ne briše lične podatke, ako to dozvoljava važeći zakon, na primer, ako je upravljanje podacima neophodno za podnošenje, validaciju ili zaštitu pravnih potraživanja.

7.5 Pravo da ograniči upravljanje podacima

U određenim slučajevima, obavezni smo da ograničimo korišćenje ličnih podataka na vaš zahtev. U ovom slučaju, podaci se mogu koristiti samo u ograničene svrhe kako je definisano zakonom.

7.6 Pravo na protest

Vi imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na vaše lične podatke u odnosu na legitiman interes Terran Krovni Sistem doo. iz razloga koji su vezani za vašu situaciju. U ovom slučaju, Terran Krovni Ssitem doo. ne može dalje obrađivati lične podatke osim ako ne dokaže da je upravljanje podacima opravdano izmenjeno legitimnim razlozima koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili koji su napravljeni da donesu, potvrde ili odbrane pravne zaheve.

7.7 Pravo na skladištenje podataka

Ako ne kršite prava i slobode drugih, imate pravo da primate vaše lične podatke u strukturiranom, široko korišćenom, mašinski čitljivom formatu, i da ih obezbeđuje direktno Terran Krovni Sistem doo.,
a) upravljanje podacima je potrebno za vašu saglasnost ili za izvršenje ugovora u kojem vas jedna strana traži ili prije zaključenja ugovora na vaš zahtev; i
b) upravljanje podacima se vrši na automatizovan način, tj. obrada ličnih podataka se vrši u IT sistemu, a ne na papirnoj osnovi.

8. Koje su vaše pravne mogućnosti?

Ako se ne slažete sa odgovorom Terran Krovnog Sistema ili Partera, onda možete se žaliti Nacionalnom organu za zaštitu podataka i slobodi informisanja (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ), ili bilo koji drugi nadzorni organ ili sud (GDPR).

9. Koji su neki od ključnih pojmova koji se koriste u Prospektu?

9.1 Ključni koncepti

„upravljanje podacima”: bilo koji skup operacija ili operacija koje se obavljaju na automatizovan ili neautomatizovan način u vezi sa ličnim podacima ili datotekama, kao što su prikupljanje, evidentiranje, sistematizacija, segregacija, skladištenje, transformacija ili izmena, upit, pristup, upotreba, komunikacija, prosleđivanje, distribucija ili druga sredstva putem usklađivanja, međusobnog povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja;

„obrada podataka”: fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugi organ koje upravlja ličnim podacima u ime kontrolora (u ovom slučaju Terran Krovi Sistem doo.);

„upravljanje podacima”: fizičko ili pravno lice, javni organ, agenciju ili bilo koje drugo telo koje samostalno ili sa drugima definiše svrhe i sredstva obrade ličnih podataka (u ovom slučaju Terran Krovni Sistem doo.);

„incident zaštita podataka”: oštećenje sigurnosti koje rezultira slučajnim ili nezakonitim uništenjem, gubitkom, izmenom, neovlaštenim otkrivanjem ili neovlaštenim pristupom osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju (npr. neovlašteni pristup računu na vebshopu);

„ličnih podataka”: sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili identifikovano (pod uticajem);

„pod uticajem”: identificirana ili identifikovana fizička osoba. Identifikovano ili identifikovano od strane fizičkog lica koje, direktno ili indirektno, naročito identifikator, kao što su ime, broj, podaci o pozicioniranju, onlajn identifikator, ili jedan ili više fizičkih, fizioloških, genetskih, intelektualnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih identiteta fizičkog lica faktor.

9.2 Principi zaštite podataka za upravljanje podacima Terran Krovni SIstem doo.

Terran Krovni Sistem doo., Kao kontrolor podataka, odgovoran je za poštovanje sledećih pravila:

 • rukovanje ličnim podacima na zakonit i pošten način i na transparentan način za subjekte podataka (“zakonitost, pravičnost i transparentnost”);
 • prikuplja lične podatke samo za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i ne upravlja njima na način koji nije kompatibilan s tim ciljevima (“ograničenje svrhe”);
 • rukovanje ličnim podacima je relevantno i relevantno za svrhe upravljanja podacima i ograničeno je na ono što je potrebno (“ušteda podataka”);
 • lični podaci su tačni i, ako je potrebno, ažurni i Terran Krovni Sistem doo. preduzima sve razumne mere da odmah obriše ili ispravi lične podatke koji su netačni u svrhu upravljanja podacima (“tačnost”);
 • skladišti lične podatke u obliku koji omogućava identifikaciju subjekata podataka samo za vreme potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju lični podaci (“ograničeno skladištenje”);
 • upravlja ličnim podacima na način koji obezbeđuje adekvatnu sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog ili nezakonitog rukovanja, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacione mere (“integritet i poverljivost”).

10. Moguće izmene u Prospektu

Terran Krovni Sistem doo. može da promeni ovaj Prospekt i njegove anekse. U ovom slučaju, Terran Krovni Sistem doo. će objaviti ažuriranu verziju, pa povremeno posjetite našu veb stranicu. Pored toga, Terran Krovni Sistem doo. uvek obezbeđuje odgovarajuće informacije o materijalnim promenama.