Ovde možete naći detaljnije informacije o nagibu krova i o krovnim folijama:

   • Pokrivanje
   • Nagib krova
   • Pričvršćivanje
   • Vodootpornost folije
   • Tipove krovnih folija
   • Letve i kontraletve

  Pokrivanje

  Krov izrađen od Rundo i Zenit proizvoda, proizvedenih od Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. crep je potrebno polagati spajanjem falca: mera pomeranja u slučaju linije proizvoda Rundo je četvrtina crepa, kojom će se stvoriti slika krova slična tradicionalnom lučnom pokrivanju. U slučaju linije proizvoda Zenit preporučena mera pomeranja crepa iznosi pola crepa.
  Crepove RenovaSynus, Coppo potrebno je umreženo položiti na krov.

  Nagib krova

  U slučaju crepova RenovaSynus, Coppo talasastog profila najmanji nagibni ugao krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 22°. U slučaju manjeg nagiba od navedenog, vodonepropusnost se osigurava odgovarajućim izborom stepena i izradom detalja sekundarnog krova.

  U slučaju crepova Rundo i Zenit ravnog profila najmanji nagibni ugao krova koji osigurava vodonepropusnost iznosi 30°. U slučaju manjeg ugla, vodonepropusnost se može osigurati odgovarajućim izborom stepena i izradom detalja sekundarnog krova.

  Sva ostala uputstva za ugrađivanje elemenata možete pročitati u Uputstvu za primenu ili ih možete zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

  Pričvršćivanje

  Pričvršćivanje betonskog crepa:

   • Pokrivanje izvedeno betonskim crepovima ispod krovnog nagiba od 45º na uobičajenim mestima ne zahteva pričvršćivanje jer težina krova sama osigurava otpornost protiv vetra.
   • Između 45º i 60º nagiba krova potrebno je pričvrstiti svaki drugi crep.
   • Iznad 60º stepeni potrebno je pričvrstiti svaki crep posebno.

  Funkcionalni princip vodonepropusne folije

  Princip vodonepropusnog pokrivanja je da se voda sa krova brzo spušta zbog nagiba krova. Vlaga iza poklopca prirodno nestaje (sa ventilacijom), njeno privremeno prisustvo ne nanosi štetu konstrukciji. Pod nagibom ispod vodonepropusnog ugla povećava se količina vlage nakon kiše, tako da se povećavaju i zahtevi za izolacijom podloge.

  Sva ostala uputstva za ugrađivanje krovnih folija možete pročitati u Uputstvu za primenu, ili ih možete zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

  Ugradnja krvone folije

  Veoma je važno da sva ugrađena potkrovlja imaju odgovarajuću krovnu foliju. Za sekundarni krov mogu se planirati i ugraditi samo materijali adekvatni za primenu u građevinarstvu.

  Tipovi krovnih folija

  Krovna folija ojačana sa mrežom zbog svojih paronepropusnih svojstava – ne sme velikom površinom doticati građevinsku konstrukciju osetljivu na vlagu (npr. toplotnu izolaciju ili dasku). U svakom slučaju ispod armirane krovne folije potrebno je izraditi novi – ventilacioni vazdušni sloj.

  Paropropusne folije mogu celom površinom doticati građevinske konstrukcije osetljive na vlagu, budući da zbog posebnog načina tkanja propuštaju paru celom površinom.
  Prednosti paropropusne (difuzne) folije:

  • Nije potreban sloj između folije i toplotne izolacije.
  • Prostor između rogova u potpunosti može biti ispunjen toplotnom izolacijom.
  • Foliju je moguće bez prekida navesti na sleme, greben, uvalu.
  • Jednostavnija je izrada krovnih proboja (dimnjak, krovni prozor, krovni proboj za ventilaciju) i na taj način je manja mogućnost greške.

  Sva ostala uputstva za ugrađivanje krovnih folija možete pročitati u Uputstvu za primenu, ili zatražiti kod naših ovlašćenih partnera.

 • Krovne letve i kontra letve

  Krovna letva

  Kvalitetna primena krovnih letvi mora odgovarati po MSZ 17300/2 standardu prvorazrednom kvalitetu.
  Rezana građa je neophodna da bude:

   • Dobrog kvaliteta,
   • ravna
   • bez oštećenja

  Protiv insekata i gljiva štetočina preporučuje se zaštita hemikalijama.

  Kontra letva

  Letve i kontra letve nije potrebno polagati samo na drvenu krovnu konstrukciju, nego je dobro pričvrstiti ih i na čelične i armirane betonske grede.

  Kod krovne letve, pored kvaliteta, je najvažniji poprečni presek, pošto će se letva u slučaju malog preseka saviti između rogova i tako će uzrokovati estetske i konstrukcijske probleme. Zbog toga u konstrukciju krova ne ugrađujemo letve s manjim vrednostima od dole navedenih:

  Razmak između osa rogova (cm) Presek letvi (mm) Komercijalno dostupne veličine letvi (mm)
  Između 80-100 cm 30/50 ili 38/48 30/50; 35/50
  Između 100-120 cm 40/60 po meri 40/60 po meri

  (Ne preporučuje se ostavljati veći razmak između osa rogova od 120 cm)

  Kod ugradnje krovne folije u svakom slučaju je potrebno koristiti kontraletve, da bi se mogao oblikovati ventilacioni vazdušni sloj s odgovarajućim presekom. Odgovarajuća količina vazduha zavisi od:

   • oblika crepa,
   • nagiba krova
   • i dužine rogova,

  pošto oni utiču na razliku pritiska koji se stvara između tačke ulaza (streha) i izlaza (sleme).
  Svakako se preporučuje pridržavanje dimenzija vazdušnih slojeva navedenih u sledećoj tablici, u suprotnom će nastati problemi s kontrolom temperature i pare, što dugoročno može rezultirati oštećenjem konstrukcije.

  Renova, Synus,  Coppo

  Dužina rogova Preporuka pridržavanja dimenzija vazdušnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni ugao:
  16°-22° 22°-30° iznad 30°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 10-15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
  između 15-20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

  Navedene vrednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  RundoZenit

  Dužina rogova (mm) Preporuka pridržavanja dimenzija vazdušnih slojeva (debljina kontraletve) ako je nagibni ugao:
  25°-30° 30°-35° 35°-45° Iznad 45°
  do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 10-15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
  Između 15-20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

  U slučaju Rundo i Zenit crepova, preporučuje korišćenje veće kontra-debljine od talasastog crepa (Coppo).
  Navedene vrednosti su informativne, nisu u svakom slučaju identične s dimenzijama letvi koje se često prodaju kod trgovaca.

  Razmak kontra letve

  Pri definisanju razmaka između letvi potrebnog za pokrivanje uzmimo u obzir, izračunavanje navedenih dužina prekrivanja, dužinu roga smo dodali povećanje dužine koje proizlazi iz debljine kontraletve. To u slučaju strmog krova i kontraletve od 50 mm debljine već može iznositi od 10 do 20 cm.

  U sledećoj tabeli smo naveli rast dužine tri česte dimenzije zavisno od nagibnog ugla:

  Debljina kontraletve (mm) Rast dužine (cm), ako je nagibni ugao:
  15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
  50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
  60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
  100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32

  Ugradnja dasaka umesto krovnih letvi

  U uputstvima smo na više mesta preporučili ugradnju dasaka umesto krovnih letvi. U tom slučaju je potrebno paziti na to da njihov spoj ne bude pretesan, da se može pomerati, ukoliko dođe do širenja zbog toplote.

  Širina dasaka ne treba da bude veća od 14 cm, a debljina neka bude najmanje 2,4 cm. Ne preporučuje se ugradnja deformisanih, savijenih dasaka.